Het Aanvalsplan Grutto

Onze nationale vogel, de grutto, wordt in haar voortbestaan bedreigd. Het aantal broedparen in Nederland daalde de afgelopen decennia van 100.000 naar minder dan 30.000. 80% van de gruttopopulatie van Noordwest-Europa broedt in ons land. Daarom is het van belang dat we nú actie ondernemen om het voortbestaan van deze prachtige weidevogel veilig te stellen.

Om het tij te keren hebben de initiatiefnemers, onder de bezielende leiding van oud-minister Pieter Winsemius, een Aanvalsplan Grutto opgesteld. Deze website bevat informatie over dit plan, achtergronddocumenten en links naar partijen die betrokken zijn bij de uitwerking en uitvoering van het plan.

Het Aanvalsplan Grutto voorziet in de inrichting van zogenoemde kansgebieden, verspreid over zeven ‘weidevogelprovincies’: Fryslân, Groningen, Overijssel, Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland. In deze aaneengesloten weidevogelgebieden van minimaal 1.000 hectare werken boeren, terreinbeheerders, jagers en vrijwilligers samen. Ze beheren het open weidelandschap, zodat weidevogels er voldoende voedsel vinden, veilig kunnen broeden en kuikens kunnen laten uitvliegen. Tegelijkertijd hebben boeren die hun bedrijf actief inzetten voor weidevogels een robuust verdienmodel nodig, gericht op langjarig weidevogelbeheer.

De uitvoering van het Aanvalsplan wordt gefaseerd uitgerold. In 2022 zijn de eerste 14 kansgebieden aangewezen. In 2023 zijn nog eens 13 kansgebieden aangewezen, waardoor het totaal nu uitkomt op 28 kansgebieden. Stap voor stap zal dit uitbreiden naar circa 35 kansgebieden in 2027. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met agrarische collectieven, terreinbeherende organisaties, NGO’s, zuivelketens, kennisinstellingen en banken. Voor het plan is een kleine € 70 miljoen beschikbaar gesteld voor weidevogelbeheer in de periode 2023 tot en met 2027. Het Aanvalsplan Grutto is inmiddels opgenomen in de Provinciale Plannen voor het Landelijk Gebied (PPLG’s) van de zeven weidevogelprovincies. Daarnaast wordt gewerkt aan een verdere uitwerking van maatregelen, financiële beleidsinstrumenten en private verdienmodellen.

*Deze website wil feitelijke achtergrondinformatie over het Aanvalsplan Grutto bieden. Voor de stand van zaken in de afzonderlijke kansgebieden verwijzen we graag door naar de betreffende agrarische collectieven en provincies.

© Aanvalsplan Grutto 2023