Initiatiefnemers

Het Aanvalsplan Grutto borduurt voort op het burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide en kwam tot stand onder de bezielende leiding van Pieter Winsemius. Daarbij gesteund door een groep enthousiaste weidevogel-, natuur- en landschapsbeschermers in de personen van:

Het Aanvalsplan is tot stand gekomen met inbreng van de provincies Fryslân, Groningen, Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland, de LandschappenNL, Natuurmonumenten, LTO, BoerenNatuur, de gezamenlijke Natuur en Milieufederaties en het Wereld Natuur Fonds.

De initiatiefnemers jagen de uitvoering van het plan aan en versnellen waar mogelijk. De uitvoering van het plan ligt bij de betrokken provincies, waterschappen, agrarische collectieven en terreinbeherende organisaties. In verschillende werkgroepen worden de mogelijke regelingen, koppelkansen en private verdienmodellen verder uitgewerkt.

De initiatiefgroep is bereikbaar via het contactformulier op deze website.

© Aanvalsplan Grutto 2023