Het Grutto Aanvalsplan

Onze nationele vogel, de Grutto, wordt in haar voortbestaan bedreigd. Het aantal broedparen in Nederland daalde de afgelopen decennia van 100.000 naar ruim 30.000. Omdat ruim 80 procent van de wereld gruttopopulatie in ons land broedt, staat het voortbestaan van deze weidevogel op het spel. Om het tij te keren hebben de initiatiefnemers onder de bezielende leiding van oud-minister Pieter Winsemius een Aanvalsplan Grutto gemaakt. Deze website bevat informatie over het Aanvalsplan, achtergronddocumenten en linken naar partijen die druk bezig zijn met de uitvoering van het plan. Met name de provincies en de agrarische collectieven zijn daarvoor aan zet.  

Het Aanvalsplan Grutto voorziet in de inrichting van zogenaamde kansgebieden, verspreid over de provincies. In deze aaneengesloten gebieden, van minimaal 1.000 hectare, werken natuurbeheerders en boeren intensief samen. Ze beheren het (open) landschap extensief, zodat weidevogels er voldoende voedsel vinden, veilig kunnen broeden en kuikens kunnen laten uitvliegen. Daarbij moet aan een aantal voorwaarden en beheermaatregelen worden voldaan. Boeren kunnen rekenen op een robuust verdienmodel, gericht op langjarig beheer.

De aanpak van het Aanvalsplan is gefaseerd. De eerste golf start in 2022 met zo’n dertien gebieden. Dit wordt stap voor stap uitgebreid naar zo’n dertig gebieden in 2027. Bij de uitrol van het Aanvalsplan wordt nauw samengewerkt met boerenorganisaties, terreinbeheerders, de zuivelketen, kennisinstellingen en banken. Voor het plan is voor het beheer een kleine € 70 miljoen beschikbaar voor de periode tot en met 2027. Daarnaast wordt hard gewerkt aan aanvullende, langjarige verdienmodellen.

Deze website houdt betrokkenen up to date over de stand van zaken rond de aanpak van het Aanvalsplan en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de verdienmodellen. Voor de stand van zaken in de afzonderlijke kansgebieden verwijzen we graag door naar de betreffende agrarische collectieven en de provincies.

© Aanvalsplan Grutto 2023