Actief predatorenbeheer

Onderdeel van het Aanvalsplan Grutto is een gebiedsgericht actief predatorenbeheer voor de kansgebieden. De werkgroep predatiebeheer heeft als hoofddoel kennis en ervaring met predatiebeheer te delen onder de organisaties die betrokken zijn bij het Aanvalsplan Grutto om in alle gebieden tot effectief predatiebeheer te komen.

In de werkgroep nemen vertegenwoordigers deel van BoerenNatuur, Vogelbescherming, terreinbeherende organisaties (TBO’s), provincies, wildbeheereenheden (WBE’s)/faunabeheereenheden (FBE’s) en het Ministerie van LNV. De werkgroep wordt getrokken door Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek.

De werkgroep heeft een viertal adviesdocumenten geschreven en gedeeld met alle provincies, collectieven, TBO’s, FBE’s en vrijwilligersgroepen die betrokken zijn bij de huidige kansgebieden. Het gaat om de volgende documenten:

Daarnaast zijn er een tweetal notities geschreven die specifiek gericht zijn op provincies en FBE’s: Versterken beleid weidevogels en predatie (voor provincies) en Aanvulling Faunabeheerplan (voor faunabeheereenheden).

Eerder is er een enquête gehouden onder alle betrokken collectieven. Op basis daarvan is een overzicht gemaakt met mogelijkheden voor het verbeteren van de praktische uitvoering van predatiebeheer. Op dit moment is er vanuit de werkgroep een opdracht uitgezet om een landelijk protocol te ontwikkelen voor predatiemonitoring. Deze zal voor het einde van 2024 beschikbaar komen.

Tegelijkertijd zijn provincies met collectieven, TBO’s en FBE’s in gesprek om hen zo goed mogelijk financieel te ondersteunen bij de uitvoering van het predatiebeheer. Op dit moment zijn er echter grote verschillen tussen provincies in de financiering van materieel en onkostenvergoedingen. De werkgroep zet in op structurele financiering voor predatiebeheer.

© Aanvalsplan Grutto 2023