Beheer & vergoedingen

De inzet van het Aanvalsplan Grutto is om te komen tot passende, concurrerende beheervergoedingen voor weidevogelbeheer en een bedrijfstoeslag voor boeren met een hoog aandeel weidevogelbeheer op hun bedrijf. Daarnaast wordt gewerkt aan het mogelijk maken van langjarige beheercontracten, meer budget voor inrichtingsmaatregelen (bijv. voor aanleg plasdrassen of subsidies voor nieuwe stalsystemen) en herwaardering van gronden (zie grond & pacht).

Voor de vergoedingen van het weidevogelbeheer op agrarische gronden wordt aangesloten bij het bestaande subsidiestelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Daarbij wordt vooral ingezet op beheervergoedingen voor plasdras, extensief kruidenrijk grasland en grasland met rustperiode. De uitvoering gaat via het agrarisch collectief in het betreffende kansgebied.

 

© Aanvalsplan Grutto 2023