Grond & Pacht

De beschikbaarheid van grond is een belangrijke voorwaarde voor de slagingskans van het Aanvalsplan. Het Aanvalsplan gaat uit van grote aaneengesloten gebieden, waarbinnen het beheer afgestemd is op een optimaal weidevogelbeheer. Er zijn diverse instrumenten beschikbaar om grond beschikbaar te krijgen, zoals vrijwillige kavelruil. Provincies hebben daarvoor vaak regelingen beschikbaar.

Vanuit het Aanvalsplan Grutto wordt momenteel ook gekeken naar pachtconstructies en naar in ontwikkeling zijnde afwaarderingsmethodieken. Daarbij wordt ondermeer samengewerkt met het Living Lab Fryslân. Ook worden er nieuwe vormen van grondfinanciering ontwikkeld. Nationaal wordt er gekeken naar een landelijke grondbank. Deze ontwikkelingen worden vanuit het Aanvalsplan nauwlettend gevolgd.

In een aantal kansgebieden zal er met nieuwe (herwaarderings) modellen worden geëxperimenteerd. De provincies nemen hierin het voortouw.

Meer informatie:

© Aanvalsplan Grutto 2023