Grond & Pacht

De beschikbaarheid van grond is een belangrijke voorwaarde voor de slagingskans van het Aanvalsplan Grutto. Het plan gaat uit van grote aaneengesloten gebieden, met optimaal weidevogelbeheer. Er zijn diverse instrumenten om grond beschikbaar te krijgen, zoals vrijwillige kavelruil. Provincies hebben daarvoor vaak regelingen beschikbaar.

Vanuit het Aanvalsplan Grutto wordt momenteel gekeken naar pachtconstructies en naar afwaardering/herwaarderingsmethodieken. Daarbij wordt onder meer samengewerkt met het BoerNatuur Fryslân. Ook worden er nieuwe vormen van grondfinanciering ontwikkeld. Nationaal wordt er gekeken naar een landelijke grondbank. Deze ontwikkelingen worden vanuit het Aanvalsplan nauwlettend gevolgd.

In een aantal kansgebieden zal er met nieuwe afwaardering/herwaarderingsmodellen worden geëxperimenteerd. De provincies nemen hierin het voortouw.

© Aanvalsplan Grutto 2023