Kansgebieden

Om het aantal broedparen en de overlevingskansen van jonge grutto’s en andere weidevogels te vergroten, voorziet het Aanvalsplan Grutto in optimale inrichting en beheer van kansrijke gebieden. Deze zogenaamde kansgebieden worden door de weidevogelprovincies, samen met boeren, natuurorganisaties en betrokken vrijwilligers, geselecteerd. In de tweede golf (2023 – 2024) doen er zesentwintig gebieden mee. 

Onderstaande kaart geeft een overzicht van de deelnemende gebieden:

Bij de selectie wordt uitgegaan van het volgende streefbeeld:

  • Voldoende schaal in de vorm van minstens 1000 hectare open terrein met nauwelijks verstoring (opgaande gebouwen, begroeiing) en beperkte toegang in broedseizoen.
  • Kern van minstens 200 hectare optimaal beheert weidevogelgebied (natuur of agrarisch).
  • Relatief hoge waterpeilen: klei: 0-40 cm -mv, veen: 0-25 cm -mv, klei op veen: 0-35 cm -mv.
  • Minstens 1 hectare plas-dras per 100 hectare (tijdens broedseizoen), met aangrenzend kruidenrijk grasland.
  • 50% kruidenrijk grasland
  • Actieve aanpak predatoren op gebiedsniveau.

DDe gebieden hoeven nu nog niet aan het streefbeeld te voldoen, maar de verwachting is wel dat ze, mede door de impuls van het Aanvalsplan, op termijn hieraan voldoen.

© Aanvalsplan Grutto 2023