Kansgebieden

Om het aantal broedparen en de overlevingskansen van jonge grutto’s en andere weidevogels te vergroten, voorziet het Aanvalsplan Grutto in optimale inrichting en beheer van de meest kansrijke gebieden. Deze zogenoemde kansgebieden worden door de zeven weidevogelprovincies, veelal in afstemming met agrarische collectieven en terreinbeherende organisaties, aangewezen. In 2022 zijn de eerste 14 kansgebieden aangewezen, gevolgd door nog eens 13 kansgebieden in 2023, wat het totaal op 27 kansgebieden brengt. Stap voor stap zal dit uitgebreid worden naar circa 35 kansgebieden in 2027.

Onderstaande kaart geeft een overzicht van de deelnemende gebieden:

In de kansgebieden wordt gewerkt aan het volgende streefdoel op gebiedsniveau:

  • Voldoende schaal in de vorm van minstens 1000 hectare open terrein met nauwelijks verstoring (opgaande gebouwen, begroeiing) en beperkte toegang in broedseizoen.
  • Kern van minstens 200 hectare optimaal beheert weidevogelgebied (natuur of agrarisch).
  • Relatief hoge waterpeilen: klei: 0-40 cm -mv, veen: 0-25 cm -mv, klei op veen: 0-35 cm -mv.
  • Minstens 1 hectare plas-dras per 100 hectare (tijdens broedseizoen), met aangrenzend kruidenrijk grasland.
  • 50% kruidenrijk grasland
  • Actieve aanpak predatoren op gebiedsniveau.

De gebieden hoeven nu nog niet aan het streefbeeld te voldoen, maar de verwachting is wel dat ze, mede door de impuls van het Aanvalsplan, op termijn hieraan voldoen.

© Aanvalsplan Grutto 2023