Koppelkansen

De aanwezigheid van weidevogels en hun broedsucces zegt veel over de staat van het landelijk gebied. Ze hebben een belangrijke signaalfunctie als het gaat om bodemgezondheid, biodiversiteit, beschikbaarheid van water en voedsel en de wijze waarop er wordt geboerd. Weidevogelbeheer draagt bij aan:

– Klimaatopgaven
– Biodiversiteitsherstel
– Natuurinclusieve landbouw
– Verlagen van de stikstofuitstoot
– Herstel van landschapskwaliteit

De inzet van het Aanvalsplan Grutto is om op gebiedsniveau de maatschappelijke opgaven en beschikbare middelen te koppelen en zodoende meer te kunnen bereiken.

Zowel het Rijk als de provincies zetten bij de opgaven in het landelijk gebied daarom zoveel mogelijk in op een integrale beleidsontwikkeling en -uitvoering. Denk daarbij aan het combineren van het veenweidevraagstuk met de inrichting van kansgebieden en het herstel van de biodiversiteit en landschapskwaliteit. Een ander voorbeeld is de noodzakelijke verduurzaming van de landbouw om de uitstoot van stikstof en uitspoeling van nutriënten te verminderen én de bodemkwaliteit te verbeteren. Daarnaast ligt er nog de opgave wat betreft de beschikbaarheid en berging van voldoende (schoon) water in de steeds nattere en drogere perioden die het gevolg zijn van klimaatverandering.

Door het Aanvalsplan Grutto te koppelen aan de stikstofaanpak (zie brief aan minister) en andere opgaven zijn er interessante subsidieregelingen mogelijk. Daarbij wordt aangesloten op het komende Nationale Programma voor het Landelijk Gebied (NPLG). De provincies zijn bezig met het maken van gebiedsprogramma’s voor het NPLG. Aan de provincies is gevraagd om de (potentiële) kansgebieden van het Aanvalsplan Grutto en de uitgangspunten daarvan mee te nemen. Daarvoor is een handreiking gemaakt.

 

© Aanvalsplan Grutto 2023