Andere verdienmodellen

Voor weidevogelboeren in kansgebieden komen mogelijk ook andere verdienmodellen in beeld. Deze verdienmodellen hebben te maken met koppelingen met andere doelen in het landelijk gebied (zie koppelkansen).

Lagere waterschapslasten
Is het mogelijk om de waterschapslasten aanzienlijk te verlagen voor boeren in de kansgebieden met groot aandeel zwaar beheer (zoals plasdras, extensief kruidenrijk grasland en/of grasland met rustperiode)? De huidige waterschapslasten voor natuurbeheer liggen rond de €100 per hectare in onbebouwde gebieden, maar zijn aanzienlijk lager voor natuurreservaten (ongeveer €10/ha). De kwaliteitscriteria voor langdurig, grondgebonden weidevogelbeheer in kansgebieden zijn inhoudelijk vergelijkbaar met natuurbeheer door terreinbeherende organisaties in reservaten of natuurboeren. Binnen het systeem van waterschapsbelasting lijkt het de meest praktische vorm van compensatie te zijn om de ‘grutto-hectares’ om te zetten van agrarisch onbebouwd naar natuur. Dat kan op een aantal manieren geregeld worden, bijvoorbeeld in de vorm van een aantekening in het kadaster voor het betreffende perceel. Dit heeft echter mogelijk aanzienlijke gevolgen voor de bedrijfsvoering van de deelnemende boer. In de werkgroepen van het Aanvalsplan wordt dit verder uitgewerkt.

Rentekorting
Duurzame koplopers in de melkveehouderij die in duurzaamheidscategorie A vallen en een totale financiering van meer dan €1 miljoen hebben, komen in aanmerking voor een rentekorting van 0,2%. Dit geldt voor renteverlengingen, herfinancieringen en nieuwe financieringen. Voor alle klanten geldt dat ze hierdoor mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een Groenfinanciering of Impact Lening. De biodiversiteitsmonitor vormt onder andere de basis die hiervoor wordt gebruikt. Vanuit het Aanvalsplan is gekeken naar de criteria die de Rabobank hanteert. In de werkgroepen van het Aanvalsplan wordt de samenwerking met Rabobank gezocht om te kijken hoe de bank op meerdere vlakken kan bijdragen aan het verdienmodel van weidevogelboeren.

© Aanvalsplan Grutto 2023