Andere verdienmodellen

Voor boeren die deelnemen aan het Aanvalsplan Grutto komen mogelijk om ook andere verdienmodellen in beeld. Deze verdienmodellen hebben te maken met koppelingen met andere doelen in het landelijk gebied (zie koppelkansen). Daarnaast wordt ook gekeken naar nu al beschikbare verdienmodellen, waaronder lagere waterschapslasten.

Lagere waterschapslasten

Is het mogelijk om in de kansgebieden met hun extra zware beheer de waterschapslasten aanmerkelijk te verlagen? De extra ‘beloning’ voor natuurbeheer wordt reeds onderkend in de huidige waterschapslasten die in de onbebouwde omgeving in de orde van € 100 per ha bedragen maar aanmerkelijk lager zijn waar het natuurgebied betreft (ca € 10/ha). De kwaliteitscriteria voor het langlopende, grondgebonden weidevogelbeheer in de kansgebieden zijn inhoudelijk minimaal gelijk te stellen met natuurbeheer door TBO’s in reservaten of natuurboeren. Binnen het systeem van de waterschapsbelastingen ontstaat de gemakkelijkste vorm van compensatie voor de inkomstenderving door de “grutto-hectares” te veranderen van agrarisch ongebouwd naar natuur. Dat kan op een aantal manieren geregeld worden, bijvoorbeeld in de vorm van een aantekening in het kadaster voor het betreffende perceel. Dit heeft wel de nodige consequenties voor de bedrijfsvoering van de deelnemende boer. In het kader van de uitrol van het Aanvalsplan zal dit verder uitgewerkt worden.

© Aanvalsplan Grutto 2023