Rekentool

 Meedoen aan het Aanvalsplan Grutto betekent voor melkveehouders dat er hogere eisen aan het beheer worden gesteld. Dat is goed voor de weidevogels, bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en de gezondheid van de veestapel. Nadelig effect is een lagere melkproductie en dus minder inkomsten. Het succes van het reddingsplan staat of valt dus met de totstandkoming van verdienmodellen waarmee de weidevogelboer een goed inkomen kan genereren. In het kader van het Aanvalsplan Grutto zijn verschillende verdienmodellen doorgerekend. Met als uitgangspunt maatwerk en vrijwilligheid. Elke boer en gebied maakt de eigen afweging, passend bij zijn of haar specifieke situatie.

Om een inschatting te kunnen maken wat de financiële consequenties van het Aanvalsplan zijn, is een rekentool ontwikkeld. Deze rekentool kan gebruikt worden door geïnteresseerde en deelnemende boeren en door financiële adviseurs. Er kunnen verder geen rechten aan ontleend worden. Ook is het eventueel mogelijk dat er een analyse wordt gemaakt van  de mogelijke verdienmodellen.  Dit wordt beschikbaar gesteld via het agrarisch collectief en is alleen beschikbaar voor de deelnemende kansgebieden. Via ons contactformulier of via het agrarisch collectief kunnen geïnteresseerde boeren en kansgebieden informatie opvragen.

In opdracht van Boerennatuur is een Bedrijfseconomische Analyse Weidevogelbedrijven uitgevoerd. Deze is binnenkort beschikbaar.

© Aanvalsplan Grutto 2023