CO2-verwaarding

Voor melkveehouders, in met name het veenweidegebied, wordt het steeds interessanter om CO₂-uitstoot te beperken en/of CO₂ vast te leggen. Zo worden er in het kader van het landelijke Klimaatakkoord en de Europese Green Deal CO₂-verdienmodellen ontwikkeld. De landelijke toetsende en certificaatuitgevende autoriteit Stichting Nationale Koolstofmarkt biedt diverse betrouwe methoden aan voor CO₂-reductie en vastlegging. Bijvoorbeeld Valuta voor Veen, een methode voor vernatting van veenweiden. Natter veen stoot namelijk minder CO₂ uit. Met Blijvend Grasland, een methode voor duurzamer bodembeheer, wordt ook CO₂ vastgelegd.

Voor elke ton vermeden of vastgelegde CO₂ ontvangt de grondeigenaar een verhandelbaar CO₂-certificaat voor de vrijwillige nationale koolstofmarkt. Steeds meer bedrijven, overheden en burgers werken aan een kleinere CO₂-voetafdruk. Voor het deel dat nog niet lukt, investeren zij steeds vaker vrijwillig, via aankoop van certificaten, in betrouwbare Nederlandse CO₂-projecten. Met deze beloning voor de extra inspanningen kunnen grondeigenaren de benodigde maatregelen uitvoeren. Kopers en aanbieders vinden elkaar bijvoorbeeld via het PlatformC02neutraal.

CO₂-vastlegging en -reductie draagt zowel bij aan de klimaat- en biodiversiteitsdoelen als aan het Aanvalsplan Grutto. Op een blijvend groene en vernatte bodem kunnen de weidevogels immers gemakkelijker en beter foerageren, hun kuikens voeden en laten opgroeien.

De verwaarding van CO₂ is een van de manieren om tot een duurzame bedrijfsvoering en aantrekkelijk verdienmodel te komen. Hiertoe worden diverse onderzoeken uitgevoerd en ook praktijksituaties en methoden met elkaar vergeleken. In het kader van het Aanvalsplan is een analyse gemaakt van de beschikbare methodieken. De CO₂-verdienmodellen worden voor de kansgebieden de komende tijd verder uitgewerkt.

© Aanvalsplan Grutto 2023