CO2-verwaarding

Voor melkveehouders, in met name het veenweidegebied, wordt het steeds aantrekkelijker om CO₂-uitstoot te verminderen en/of CO₂ vast te leggen. In het kader van het landelijke Klimaatakkoord en de Europese Green Deal worden CO₂-verdienmodellen ontwikkeld. Stichting Nationale Koolstofmarkt biedt diverse betrouwbare methoden aan voor CO₂-reductie en -vastlegging. Bijvoorbeeld ‘Valuta voor Veen’, een methode voor vernatting van veenweiden. Natter veen stoot namelijk minder CO₂ uit. Met Blijvend Grasland, een methode voor duurzamer bodembeheer, wordt ook CO₂ vastgelegd.

Voor elke ton gereduceerde of vastgelegde CO₂ ontvangt de grondeigenaar een verhandelbaar CO₂-certificaat voor de vrijwillige nationale koolstofmarkt. Meer en meer bedrijven, overheden en burgers werken aan het verkleinen van hun CO₂-voetafdruk. Als het verminderen niet volledig lukt, investeren zij steeds vaker vrijwillig door certificaten aan te kopen in betrouwbare Nederlandse CO₂-reductieprojecten. Met een beloning voor de extra inspanningen kunnen grondeigenaren de benodigde maatregelen uitvoeren. Kopers en aanbieders kunnen elkaar vinden via het PlatformCO2neutraal.

CO₂-vastlegging en -reductie draagt zowel bij aan de klimaat- en biodiversiteitsdoelen als aan de doelen van het Aanvalsplan Grutto. Een vochtige en levende bodem biedt een beter leefgebied voor weidevogels om te foerageren en hun kuikens te laten opgroeien.

De verwaarding van CO₂ kan een aantrekkelijk verdienmodel zijn om tot een duurzame bedrijfsvoering te komen. Er worden diverse onderzoeken uitgevoerd, en praktijksituaties en methoden met elkaar vergeleken. In het kader van het Aanvalsplan Grutto is een analyse gemaakt van de beschikbare methodieken. De CO₂-verdienmodellen worden voor de kansgebieden de komende tijd verder uitgewerkt.

 

 

© Aanvalsplan Grutto 2023