Premieregelingen

Ook binnen de zuivelketen groeit de erkenning voor een meer duurzame bedrijfsvoering. Grote spelers, waaronder Friesland Campina en Albert Heijn, tonen interesse in het belonen van bijzondere, natuurvriendelijke prestaties onder bepaalde voorwaarden. Deze erkenning wordt concreet gemaakt in de vorm van een extra vergoeding bovenop de melkprijs.

Deze positieve ontwikkeling biedt kansen voor de deelnemers aan het Aanvalsplan Grutto, zoals blijkt uit een vergelijkend onderzoek van adviesbureau CLM. Uitgangspunt van het Aanvalsplan is dat de premieregelingen zoveel mogelijk beschikbaar komen voor weidevogelboeren in kansgebieden. Ervan uitgaande dat meer weidevogelbeheer ook wordt gestimuleerd via de criteria voor de premieregelingen. Het is aan de boer of hij/zij ervoor kiest om mee te doen aan een premieregeling.

CLM vergeleek voor het Aanvalsplan Grutto de criteria die de programma’s ‘On the way to Planet Proof’ (Friesland Campina), ‘Beter voor de koe, natuur en boer’ (Albert Heijn) en ‘Weideweelde zuivel’ hanteren met die van het Aanvalsplan. Daaruit bleek dat de criteria van het Aanvalsplan over het algemeen aansluiten bij de inhoudelijke criteria van de bestaande premieregelingen. Er bestaan nog wel enkele knelpunten. Vanuit het Aanvalsplan worden gesprekken gevoerd om deze op te lossen.

Samenvattend kunnen we stellen dat het streefbeeld van het Aanvalsplan Grutto met betrekking tot onder andere grondwaterstanden, plasdras en extensief kruidenrijk grasland) veel verder gaan dan de eisen die binnen ‘On the Way to Planet Proof’, ‘Beter voor de koe, natuur en boer’ en ‘Weideweelde’ worden gesteld.

© Aanvalsplan Grutto 2023